ERKENDE INSTELLING

VD Feesten’s Breeding Farm is een erkende instelling voor het intracommunautaire handelsverkeer in dieren, zoals bedoeld in art. 2, eerste lid, onderdeel C, van Richtlijn 92/65/EEG.

Op grond van Europese regelgeving, die is geïmplementeerd in de Regeling handel levende dieren en levende producten, moeten sommige diersoorten, die bestemd zijn voor een lidstaat of een derde land, vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat. Dit certificaat wordt afgegeven door een toezichthoudend dierenarts van de NVWA nadat uit onderzoek is gebleken dat de betreffende dieren gezond zijn en voldoen aan de veterinaire regelgeving.